February 9, 2024

HYN NË FUQI LIGJI NR. 08/L-257 PËR ADMINISTRIMIN E PROCEDURAVE TATIMORE

HYN NË FUQI LIGJI NR. 08/L-257 PËR ADMINISTRIMIN E PROCEDURAVE TATIMORE Linku: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=85269 DISA NGA NDRYSHIMET NË LIGJIN E RI PËR ATK QË DO TË APLIKOHEN […]