Shërbimet

Analiza Financiare

Analiza Financiare

“FAKT Consulting” analizon më kujdes veprimtarinë e biznesit tuaj, më qëllim që të kuptoj drejtë aktivitetin, synimet dhe të identifikojë sakt natyrën e problemit në biznesin tuaj. Lidhur më këto probleme, harton plane të rëndësishme strategjike të cilat janë jetike dhe adekuate për shendetin e biznesit tuaj.

Analizat tona e ndihmojnë biznesin tuaj, për gjendjen ekonomike, përparësitë, dobësitë, mundësit dhe riskun e organizatës, me qëllim të përmirësohet ndjeshëm përformanca e biznesit tuaj.

Shërbimet e ofruara nga “FAKT Consulting” shkojnë përtej krijimit të pasqyrave financiare. Pas krijimit të pasqyrave financiare, në menyrë të hollësishme analizojmë gjendjen e biznesit tuaj, duke identifikuar trendet e tij nga rezultati i pasqyrave financiare vjetore.

Analiza Financiare

Për të kuptuar më mirë gjendjen e biznesit, na duhet të bëjmë edhe analiza tjera financiare, për;

  • gjendjen e tregut në biznes;
  • burimet financimet të tij, financimit me kredi apo grante;
  • likuiditetin dhe aftësinë kreditore;
  • pajtueshmerinë më ligjet dhe procedurat administrative, duke monitoruar vazhdimësinë e zbatimit të tyre sipas ligjeve në fuqi;
  • analiza në aktivitete të tjera organizative të biznesit;

Na kontaktoni për shërbimet tona