Shërbimet

Këshilla Menaxheriale

Këshilla Menaxheriale

“FAKT Consulting” duke ofruar shërbimet e konsulencës profesionale për menaxhmentin e biznesësve dhe palëve të tjera të interesuara, u ndihmon që të arrini qëllimet në zhvillimin e biznesit tuaj;

Është thelbësore konsulenca në menaxhimin e biznesit nga faza fillestare e hapjes, e deri në zhvillimin e tij. Duke aplikuar planet dhe praktikat më të mira strategjike, më synim avancimin e ideve tuaja për biznes;

Me qëllim të zhvillimit të biznesit, konsulenca paraprake dhe konsulenca gjatë rrugëtimit në zhvillim të biznesit, është e domosdoshme;

“FAKT Consulting” ka potenciale të mira për të ofruar shërbimet e konsulencës më aplikimin e metodave dhe modeleve më të mira menaxheriale, përmes përdorimit të platformave dhe planeve strategjike, që nga burimet fillestare të financimit të biznesit e deri në menaxhimin e tij në mënyrë adekuate;

Këshilla Menaxheriale

Ne, këshillojmë dhe përfaqësojmë bizneset gjatë procedurave të aplikimit për kredi dhe garancione, pëgatisim dokumentacionin e nevojshëm për bankat (institucionet financiare dhe mikrofinanciare) dhe mbështesim bizneset deri në prodecurat përfundimtare të aprovimit të kredive nga banka.

“FAKT Consulting” këshillon bizneset dhe palët e tjera të interesuara edhe në fusha të tjera, në avancimin dhe zbatimin e politikave dhe procedurat të ndryshme sipas ligjeslacionit në fuqi;

Na kontaktoni për shërbimet tona