Shërbimet

Tatimet

Tatimet

“FAKT Consulting” ofron shërbime profesionale për çdo shoqëri tregtare të regjistruar në Kosovë (secilin aktivitet ekonomik, person fizik apo juridik duke përfshirë edhe OJQ-të), që është i obliguar të mbajë regjistrimet e duhura në librat e kontabilitetit, të deklaroj dhe paguaj tatimet dhe kontributet sipas ligjeslacionit tatimor të zbatueshëm në Republikën e Kosovës.

“FAKT Consulting” në veçanti ofron edhe këto shërbime në planifikim, deklarim dhe raportim të tatimeve dhe kontributeve në Kosovë, duke përfshirë:

  • Planifikimin adekuat (parashikimin) të detyrimit tatimor;
  • Krijimin dhe raportimin (online) të librave të shitjes – shërbimeve, librave të blerjes – shpenzimeve – mjeteve themelore (aseteve), librave të pagave etj;
  • Deklarimin dhe raportimin e tatimeve dhe kontributeve (online) mujore, tremujore dhe vjetore;
  • Deklarime, raporte dhe shërbime të tjera për tatime dhe kontribute;
  • Krijimi dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore sipas taksave;
  • Përfaqësimin e shoqërive tregtare të regjistruara në Kosovë (secilin aktivitet ekonomik, person fizik apo juridik) në institucionet shtetërore relevante.

Na kontaktoni për shërbimet tona