Me shumë vite përvojë, japim
zgjidhje të shpejta

Ofertat më të mira

“FAKT Consulting” është zgjidhja e duhur për dizajnimin e një rrethi vicioz për sistemin e biznesit tuaj…

Klientë të favorizuar

Shërbimet nga”FAKT Consulting” janë të dedikuara për shoqëritë tregtare mikro, të vogla, të mesme (NVM)…

Shërbime profesionale

Ekipi është me përvojë të gjatë në sektorin financiar në Kosovë, që nga viti 2004…

Shërbimet tona ofrohen nga profesionist të fushës

FAKT Consulting” ofron shërbime të ndryshme, të kontraktuara për: Financa, Analiza financiare, Kontabilitet dhe Tatime.

Krijon “Biznes Plane” dhe strategji për arritjen e qëllimeve tuaja, në projekte të caktuara financiare.

Shërbime gjatë procedurave të aplikimit për kredi apo garancione në banka dhe mbështetje deri në procedurat përfundimtare të aprovimit nga banka.

Arritjet tona
aktuale

0
Klient
0
Fatura të lëshuara
0 %
Klient të kënaqur

Pse duhet të punoni me
Fakt Consulting

Qëllimi

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në “FAKT Consulting” dhe rritja e vazhdueshme e kapaciteteve, në secilin sektor të shërbimeve që ofrojmë, është synimi ynë, më qëllim t’i shtojmë vlerë biznesit tuaj.

Që të arrihet synimi ynë, vazhdimisht bëjmë matjen e përformancës së shërbimeve tona, bazuar në mekanizmat e vlerësimit dhe zbatimit të tyre, më qëllim që shoqëritë tregtare (bizneset) të përfitojnë në vijimësi nga shërbimet tona.

Këshilla menaxheriale

Duke dhënë shërbimet e konsulencës profesionale në funksion të menaxhimit të shoqerive tregtare (bizneseve), “FAKT Consulting” u ndihmon të arrini qëllimet në zhvillimin e biznesit të tuaj.

Është thelbësore konsulenca në menaxhimin e biznesit që nga faza e fillestare e hapjes, e deri në nevojën për zhvillimin e tij

Karriera

FAKT Consulting” ofron edhe mundesi të zhvillimit të karierës për të rinjë, me qëllim që të jetësojnë ambiciet dhe mundësitë për punësim në fushën e Financave, Analizave financiare Kontabilitetit dhe Tatimeve.

 

Ekipi
ynë

“FAKT Consulting”  përbëhet nga një ekip profesional të çertifikuar, të cilët me punën dhe përkushtimin e tyre bëjnë zgjidhjen më të mirë për ju.

Na kontaktoni për shërbimet tona