9 Shkurt, 2024

HYN NË FUQI LIGJI NR. 08/L-257 PËR ADMINISTRIMIN E PROCEDURAVE TATIMORE

HYN NË FUQI LIGJI NR. 08/L-257 PËR ADMINISTRIMIN E PROCEDURAVE TATIMORE Linku: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=85269 DISA NGA NDRYSHIMET NË LIGJIN E RI PËR ATK QË DO TË APLIKOHEN […]
29 Shtator, 2023

SEMINAR – Marrëdhëniet kontraktuale të shoqërive tregtare…

SEMINAR – Marrëdhëniet kontraktuale të shoqërive tregtare, kontestet dhe mbrojtja juridike në Gjykaten Komerciale. Apliko: https://bit.ly/30shtator2023 Datat e organizimit: 30 Shtator 2023Ora: 09:00 – 14:00  5 EVP/CPDÇmimi […]
25 Maj, 2023

Balanconi dhe raportioni pasqyrat financiare vjetore

BALANCONI DHE RAPORTONI PASQYRAT FINANCIARE VJETORE Të dashur afarist & bashkëpunëtor, Krijimi i Pasqyrave Financiare, Rishikimi dhe Auditimi i tyre është obligim ligjor dhe koha për […]
sqAlbanian